دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

شیفت نوروزی 1402

شیفت نوروزی 1402

احتراما عطف نامه شماره 570 ک 14 مورخ 1401/12/06 به پیوست شیفت ایام نوروز دفاتر نمایندگی همراه اول و دفاتر پیشخوان سطح استان ارسال می گردد.مقتضی است دفاتر شیفت از ساعت 8:30 الی 14:30 باز بوده و نسبت به ارائه خدمات به مشترکین محترم اقدام نمایند.

            ادامه خبر را ملاحظه فرمائید...........

لیست دفاتر جهت صدور کارت بهداشت

لیست دفاتر جهت صدور کارت بهداشت

قابل توجه مدیران دفاتر پیشخوان استان پس از بازدید نهائی متعاقبا اعلام میگردد.

                                                       ادامه خبر را ملاحظه فرمائید...........

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه شهرستانهای آمل و محمودآباد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه شهرستانهای آمل و محمودآباد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه شهرستانهای آمل و محمودآباد

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای انجمن صنفی و کارفرمایی دفاتر پیشخوان دولت شهرستان های آمل و محمودآباد می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این انجمن راس ساعت 10 صبح  روز پنجشنبه مورخ 1401/06/31 برگزار می گردد.

                                                                                                                                                                                                            ادامه خبر را ملاحظه فرمائید...........