دورنگار: 33365650 - 011         تلفنهای تماس: 33365650 - 33362331 - 011   

کشیک انتخاباتی

کشیک انتخاباتی

** مهم**

کلیه دفاتر پیشخوانی که ارائه خدمات ثبت احوال میدهند تا پایان انتخابات بصورت کشیک جهت تحویل کارت های هوشمند ملی باید حضور داشته باشند.

ادامه خبر را ملاحظه فرمائید...........

مستندات استاندارد سازی ، نحوه تعامل با دفاتر بخش خصوصی

مستندات استاندارد سازی ، نحوه تعامل با دفاتر بخش خصوصی

پیرو نامه به شناسه 15888681مورخ 1402/09/09درخصوص ساماندهی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و ضرورت اجرای مدون و برنامه ریزی شده آن در سطح تمامی مناطق مخابراتی و همچنین ایجاد فرآیندی یکسان نسبت به
استاندارد سازی وایجاد وحدت رویه برای تمام فرآیند های مرتبط با دفاتر، دستورالعمل ها در فایلهای پیوست ارسال می گردد. لذا ترتیبی اتخاذ فرمایید تا هماهنگی های لازم برای اجرایی نمودن تمامی مستندات صورت پذیرد.
ادامه خبر را ملاحظه فرمائید...........

بررسی عملکرد شش ماه اول سال 1402

بررسی عملکرد شش ماه اول سال 1402

جهت بررسی عملکرد شش ماه اول سال 1402 دفاتر میبایست به مراجعه به آدرس https://geps.cra.ir نسبت به بررسی ،تکمیل و رفع مغایرت اطلاعات اقدام نمایند.

ادامه خبر را ملاحظه فرمائید...........