فراخوان صدور پروانه ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات دولت در سال 1393 / دریافت فایل

کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان مازندران در نظر دارد به منظور توسعه و گسترش دفاتر فوق الذکر درسطح استان(در نقاط مشخص شده) و بر اساس شرایط ذیل اقدام به ایجاد و بهره برداري دفاتر پیشخوان خدمات دولت نماید لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط، جهت آگاهی از شرایط فراخوان و دریافت فرم مربوطه می بایستی به آدرس سایت استانداري مازندران (www.ostan-mz.ir) مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق شرایط فراخوان ، نسبت به ارسال مدارك مورد نیاز از طریق پست پیشتاز به آدرس : ساري صندوق پستی شماره 154-48175 اقدام و رسید دریافت شده را تا مرحله پایانی فراخوان نزد خود نگهداري نمایند.

011 - 33301388
admin@mazandpishkhan.com